Právní servis pro mé klienty zajišťuje:

JUDr. Ing. Věra Nováková

JUDr. Kateřina Balcarová

 

Advokátní kancelář funguje od roku 1990, kdy ji založil JUDr. Josef Vaněk, dříve předseda občanskoprávního senátu Nejvyššího soudu ČSR. JUDr. Josef Vaněk již jako soudce publikoval a přednášel, zejména o otázkách náhrady škody a bezdůvodného obohacení (dříve neoprávněného majetkového prospěchu). Byl rovněž jedním z vedoucích kolektivu autorů publikace nakladatelství LINDE Praha s názvem Vzory smluv a podání a autorem větší části vzorů zejména z oblasti občanského práva.

 

JUDr. Ing. Věra Nováková, roz. Vaňková, vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1997. Hned poté nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vaňka. V roce 2000 složila advokátní zkoušku a od 1.1.2001 je zapsána u České advokátní komory jako advokát. V roce 2009 složila rigorózní zkoušku z oboru občanské právo.

 

JUDr. Kateřina Balcarová, roz. Vaňková, vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1999. Hned poté nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Josefa Vaňka. V roce 2002 složila advokátní zkoušku a od 1.1.2003 je zapsána u České advokátní komory jako advokát. V roce 2009 složila rigorózní zkoušku z oboru občanské právo.

 

Do ukončení činnosti JUDr. Josefa Vaňka k 31.12.2013 s ním JUDr. Ing. Nováková a JUDr. Balcarová v rámci své advokátní praxe úzce spolupracovaly.

 

JUDr. Ing. Nováková a JUDr. Balcarová byly spoluautory a vedoucími kolektivu autorů 14. vydání publikace nakladatelství Linde Praha akciová společnost s názvem Vzory smluv a podání, JUDr. Nováková jako spoluautor v minulosti publikovala vzory smluv a podání v elektronické právní knihovně vydávané vydavatelstvím SKLENDA . 

 

Kancelář je od počátku své existence zaměřena na poskytování právních služeb zejména v oblasti občanského práva (práva rodinného, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, vlastnického práva, včetně práv k nemovitostem, závazkového práva, v určitých otázkách i práva dědického, apod.), dále práva obchodního (práva obchodních korporací a obchodní závazkové vztahy), práva insolvenčního a exekučního.

 

V rámci advokátní praxe nabízíme:

  • právní porady, právní rozbory
  • sepis smluvních dokumentů včetně s nimi souvisejících návrhů k soudům a správním orgánům (návrh na schválení jednání za nezletilého, návrh na vklad do katastru nemovitostí, apod.)
  • sepis návrhů, žalob a jiných podání k soudům, popřípadě správním orgánům, včetně mimořádných opravných prostředků a žalob k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva, návrhů na zahájení insolvenčního řízení a přihlášek do insolvence, návrhů na zahájení exekučního řízení apod.,
  • právní pomoc při zakládání obchodních korporací a jejich změnách, včetně přípravy příslušných návrhů na obchodní rejstřík
  • zastupování ve sporech před soudy, popřípadě i před správními orgány

 

Dále nabízíme:

  • advokátní úschovu finančních prostředků (na speciálních úschovových účtech u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zřízených samostatně pro každou jednotlivou úschovu) a listin
  • ověřování podpisů